Mandarin 04_06

set 04_06

eng mandarin pinyin
post 发布 fā bù
social media 社交网络 shè jiāo wǎng luò
email 电子邮件 diàn zǐ yóu jiàn
email address 电子邮件地址 diàn zǐ yóu jiàn dì zhǐ
internet 互联网 hù lián wǎng
wifi 无线网络 wú xiàn wǎng luò
website 网站 wǎng zhàn
link 链接 liàn jiē
icon 图标 tú biāo
mouse 鼠标 shǔ biāo
keyboard 键盘 jiàn pán
app 应用软件 yìng yòng ruǎn jiàn
data 流量 liú liàng
mobile phone 手机 shǒu jī
landline 固定电话 gù dìng diàn huà
phone call 电话 diàn huà
text message 文字短信息 wén zì duǎn xìn xī
voice mail 语音信箱 yǔ yīn xìn xiāng
touchscreen 触屏 chù píng
screen 屏幕 píng mù
button 按钮 àn niǔ
battery 电池 diàn chí
cable 电线 diàn xiàn
to make a phone call 打电话 dǎ diàn huà
to send a text 发信息 fā xìn xī
to post (online) (在网上)发布 (zài wǎng shang) fā bù
to download/upload 下载/上传 xià zǎi/shàng chuán
to charge your phone 给手机充电 gěi shǒu jī chōng diàn
to switch on/off 开/关电源 kāi/guān diàn yuán
to click on 点击 diǎn jī
charger 充电器 chōng diàn qì
computer 电脑/计算机 diàn nǎo/jì suàn jī
mouse mat 鼠标垫 shǔ biāo diàn
phone case 手机壳 shǒu jī ké
power pack 移动电源 yí dòng diàn yuán
sim card sim卡 s i m kǎ
smartphone 智能手机 zhì néng shǒu jī
tablet 平板电脑 píng bǎn diàn nǎo
wireless router 无线路由器 wú xiàn lù yóu qì
nursery school 托儿所 tuō ér suǒ
primary school 小学 xiǎo xué
junior/senior middle school 初中/高中 chū zhōng/gāo zhōng
college 学院 xué yuàn
university 大学 dà xué
headteacher 中小学校长 zhōng xiǎo xué xiào zhǎng
janitor 看门人 kān mén rén
timetable 时间表 shí jiān biǎo
lesson 课程 kè chéng
lecture 讲座 jiǎng zuò
tutorial 辅导课 fǔ dǎo kè
assignment 任务 rèn wù
homework 家庭作业 jiā tíng zuò yè
exam 考试 kǎo shì
degree 学位 xué wèi
undergraduate 大学本科生 dà xué běn kē shēng
postgraduate 研究生 yán jiū shēng
assembly hall 礼堂 lǐ táng
playing field 运动场 yùn dòng chǎng
playground 操场 cāo chǎng
halls of residence 宿舍楼 sù shè lóu
student union 学生会 xué shēng huì
student card 学生证 xué shēng zhèng
to learn 学习 xué xí
to teach 讲授 jiǎng shòu
to revise 复习 fù xí
to sit an exam 参加考试 cān jiā kǎo shì
to graduate 毕业 bì yè
to study 学习 xué xí
classroom 教室 jiào shì
colouring pencils 彩色铅笔 cǎi sè qiān bǐ
eraser 橡皮擦 xiàng pí cā
exercise book 笔记本 bǐ jì běn
felt-tip pens 记号笔 jì hào bǐ
fountain pen 钢笔 gāng bǐ
hole punch 打孔机 dǎ kǒng jī
paper zhǐ
paper clip 曲别针 qū bié zhēn
pen 水性笔 shuǐ xìng bǐ
pencil 铅笔 qiān bǐ
pencil case 铅笔盒 qiān bǐ hé
pupil 学生 xué shēng
ruler 尺子 chǐ zi
schoolbag 书包 shū bāo
scissors 剪刀 jiǎn dāo
sharpener 卷笔刀 juǎn bǐ dāo
stapler 订书机 dìng shū jī
teacher 教师 jiào shī
textbook 教科书 jiào kē shū
whiteboard 白色书写板 bāi sè shū xiě bǎn
campus 校园 xiào yuán
canteen 食堂 shí táng
lecture hall 讲堂 jiǎng táng
lecturer 讲师 jiǎng shī
library 图书馆 tú shū guǎn
student 学生 xué shēng
manager 经理 jīng lǐ
staff 工作人员 gōng zuò rén yuán
colleague 同事 tóng shì
client 客户 kè hù
human resources 人力资源 rén lì zī yuán
figures 数字 shù zì
spreadsheet 电子计算表 diàn zǐ jì suàn biǎo
presentation 陈述 chén shù
report 报告 bào gào
meeting 会议 huì yì
conference call 电话会议 diàn huà huì yì
video conference 视频会议 shì pín huì yì
ink cartridge 墨盒 mò hé
inbox 收件箱 shōu jiàn xiāng
attachment 附件 fù jiàn
username 用户名 yòng hù míng
password 密码 mì mǎ
to give a presentation 做报告 zuò bào gào
to hold a meeting 开会 kāi huì
to log on/off 登录/登出 dēng lù/dēng chū
desk 办公桌 bàn gōng zhuō
filing cabinet 文件柜 wén jiàn guì
folder 文件夹 wén jiàn jiā
in/out tray 收/发件盘 shōu/fā jiàn pán
laptop 笔记本电脑 bǐ jì běn diàn nǎo
notepad 记事本 jì shì běn
photocopier 复印机 fù yìn jī
printer 打印机 dǎ yìn jī
ring binder 扣眼活页簿 kòu yǎn huó yè bù
scanner 扫描仪 sǎo miáo yí
sticky notes 便利贴 biàn lì tiē
sticky tape 胶带 jiāo dài
swivel chair 转椅 zhuàn yǐ
telephone 电话 diàn huà
usb stick u盘 u pán
branch 支行 zhī háng
cashier 收银员 shōu yín yuán
online banking 网上银行 wǎng shàng yín háng
bank account 银行账户 yíng háng zhàng hù
current account 活期账户 huó qī zhàng hù
savings account 储蓄账户 chǔ xù zhàng hù
account number 银行账号 yíng háng zhàng hào
bank balance 银行账户余额 yíng háng zhàng hù yú é
bank statement 银行结单 yíng háng jié dān
overdraft 透支 tòu zhī
bank transfer 转账 zhuǎn zhàng
chequebook 支票簿 zhī piào bù
currency 货币 huò bì
loan 贷款 dài kuǎn
mortgage 购房按揭 gòu fáng àn jiē
interest 利息 lì xī
to borrow jiè
to withdraw funds 取钱 qǔ qián
to make a deposit 存款 cún kuǎn
to open an account 开个账户 kāi gè zhàng hù
to change money 换汇 huàn huì
atm 取款机 qǔ kuǎn jī
banknotes 纸币 zhǐ bì
bureau de change 外汇兑换所 wài huì duì huàn suǒ
debit/credit card 借记卡/信用卡 jiè jì kǎ/xìn yòng kǎ
exchange rate 汇率 huì lǜ
safety deposit box 银行保险箱 yín háng bǎo xiǎn xiāng
address 地址 dì zhǐ
postal van 邮车 yóu chē
courier 信使 xìn shǐ
mail 邮件 yóu jiàn
airmail 航空邮件 háng kōng yóu jiàn
to post 邮寄 yóu jì
to send 发送 fā sòng
to return a package 退寄包裹 tuì jì bāo guǒ
box 箱子 xiāng zi
bubble wrap 气泡膜 qì pào mó
envelope 信封 xìn fēng
letter 信函 xìn hán
package 包裹 bāo guǒ
postal worker 邮递员 yóu dì yuán
postbox 邮箱 yóu xiāng
postcard 明信片 míng xìn piàn
stamp 邮票 yóu piào
café 咖啡厅 kā fēi tīng
church 教堂 jiào táng
cinema 电影院 diàn yǐng yuàn
conference centre 会议中心 huì yì zhōng xīn
courthouse 法院大楼 fǎ yuàn dà lóu
dry cleaner’s 干洗店 gān xǐ diàn
fire station 消防队 xiāo fáng duì
fountain 喷泉 pēn quán
hospital 医院 yī yuàn
hotel 酒店 jiǔ diàn
library 图书馆 tú shū guǎn
mosque 清真寺 qīng zhēn sì
office block 办公楼 bàn gōng lóu
park 公园 gōng yuán
playground 儿童游乐场地 ér tóng yóu lè chǎng dì
police station 警察局 jǐng chá jú
retail park 购物区 gòu wù qū
town hall 市政厅 shì zhèng tīng
activity 活动 huó dòng
hobby/pastime 业余爱好 yè yú ài hào
to be interested in 对…感兴趣 duì gǎn xìng qù
to pass the time 打发时间 dǎ fā shí jiān
to relax 放松 fàng sōng
to enjoy 享受 xiǎng shòu
cooking 烹饪 pēng rèn
diy 自己动手做 zì jǐ dòng shǒu zuò
gaming 打游戏 dǎ yóu xì
going to karaoke 去卡拉ok qù kǎ lā o k
jogging 慢跑 màn pǎo
listening to music 听音乐 tīng yīn yuè
reading 阅读 yuè dú
shopping 购物 gòu wù
sports 体育活动 tǐ yù huó dòng
travelling 旅行 lǚ xíng
walking 步行 bù xíng
watching tv/films 看电视/电影 kàn diàn shì/diàn yǐng
tourist 游客 yóu kè
tourist attraction 旅游景点 lǚ yóu jǐng diǎn
excursion 短途旅行 duǎn tú lǚ xíng
historic site 历史古迹 lì shǐ gǔ jì
audio guide 语音导览 yǔ yīn dǎo lǎn
to visit 游览 yóu lǎn
art gallery 艺廊 yì láng
camera 照相机 zhào xiàng jī
city map 城市地图 chéng shì dì tú
gardens 园林 yuán lín
guidebook 指南 zhǐ nán
monument 纪念碑 jì niàn bēi
museum 博物馆 bó wù guǎn
palace 宫殿 gōng diàn
sightseeing bus 观光巴士 guān guāng bā shì
temple 寺庙 sì miào
tour guide 导游 dǎo yóu
tourist office 旅游服务处 lǜ yóu fú wù chù
a drink 一杯酒 yī bēi jiǔ
nightlife 夜生活 yè shēng huó
party 派对 pài duì
show 演出 yǎn chū
film 电影 diàn yǐng
play 戏剧 xì jù
festival 节日 jié rì
box office 售票处 shòu piào chù
to socialize 社交 shè jiāo
to go out 外出 wài chū
to order food/drinks 点餐/饮料 diǎn cān/yǐn liào
to see a show 看演出 kàn yǎn chū
to watch a film 看电影 kàn diàn yǐng
to go dancing 去跳舞 qù tiào wǔ
to enjoy oneself 过得高兴 guò de gāo xìng
ballet 芭蕾 bā léi
bar 酒吧 jiǔ bā
casino 赌场 dǔ chǎng
cinema 电影院 diàn yǐng yuàn
concert 音乐会 yīn yuè huì
crosstalk 相声 xiàng sheng
funfair 游乐场 yóu lè chǎng
karaoke 卡拉ok kǎ lā ok
musical 音乐剧 yīn yuè jù
nightclub 夜总会 yè zǒng huì
opera 歌剧 gē jù
restaurant 饭馆 fàn guǎn
square group-dancing 广场舞 guǎng chǎng wǔ
tea house 茶楼 chá lóu
theatre 剧场 jù chǎng
inn 小旅馆 xiǎo lǚ guǎn
bed and breakfast 民宿 mín sù
room only 不含早餐的房间 bù hán zǎo cān de fáng jiān
full board 食宿全包 shí sù quán bāo
half board 食宿半包 shí sù bàn bāo
room service 客房送餐服务 kè fáng sòng cān fú wù
wake-up call 叫醒电话 jiào xǐng diàn huà
room number 房号 fáng hào
per person per night 每人每晚 měi rén měi wǎn
to check in 入住 rù zhù
to check out 退房 tuì fáng
to order room service 点客房送餐 diǎn kè fáng sòng cān
corridor 走廊 zǒu láng
“do not disturb” sign “请勿打扰”标志 “qǐng wù dǎ rǎo” biāo zhì
double room 双人房 shuāng rén fáng
key card 门卡 mén kǎ
minibar 小冰箱 xiǎo bīng xiāng
porter 行李员 xíng li yuán
reception 接待处 jiē dài chù
receptionist 接待员 jiē dài yuán
safe 保险柜 bǎo xiǎn guì
single room 单人房间 dān rén fáng jiān
toiletries 卫生用品 wèi shēng yòng pǐn
twin room 双床房 shuāng chuáng fáng
camper 露营者 lù yíng zhě
campsite 露营地 lù yíng dì
pitch (搭帐篷的)地块 (dā zhàng peng de) dì kuài
electricity hook-up 电桩 diàn zhuāng
toilet/shower block 卫生间/浴室 wèi shēng jiān/yù shì
groundsheet 铺地防潮布 pū dì fáng cháo bù
to camp 露营 lù yíng
to pitch a tent 搭帐篷 dā zhàng peng
to take down a tent 拆帐篷 chāi zhàng peng
air bed 充气床垫 chōng qì chuáng diàn
camping stove 露营灶 lù yíng zào
caravan 旅游房车 lǚ yóu fáng chē
cool box 冷藏箱 lěng cáng xiāng
matches 火柴 huǒ chái
motorhome 旅宿车 lǚ sù chē
sleeping bag 睡袋 shuì dài
tent 帐篷 zhàng peng
torch 手电筒 shǒu diàn tǒng
seaside 海滨 hǎi bīn
“no swimming” “禁止游泳” jìn zhǐ yóu yǒng
bathing zone 洗浴区 xǐ yù qū
“no sunbathing” “禁止日光浴” jìn zhǐ rì guāng yù
lifeguard 救生员 jiù shēng yuān
beach hut 海滩小屋 hǎi tān xiǎo wū
promenade 海滨大道 hǎi bīn dà dào
to sunbathe 晒日光浴 shài rì guāng yù
to swim 游泳 yóu yǒng
beach ball 沙滩球 shā tān qiú
bikini 比基尼泳装 bǐ jī ní yǒng zhuāng
bucket and spade 小桶和小铲子 xiǎo tǒng hé xiǎo chǎn zi
deckchair 轻便折叠躺椅 qīng biàn zhé dié tǎng yǐ
flip-flops 夹趾拖鞋 jiā zhǐ tuō xié
flippers 鳍状肢 qí zhuàng zhī
hammock 吊床 diào chuáng
sandcastle 沙塔 shā tǎ
seashells 贝壳 bèi ké
seaweed 海藻 hǎi zǎo
sunglasses 太阳镜 tài yáng jìng
sunhat 太阳帽 tài yáng mào
suntan lotion 防晒油 fáng shài yóu
swimming trunks 泳裤 yǒng kù
swimsuit 游泳衣 yóu yǒng yī
beach towel 沙滩巾 shā tān jīn
sand 沙子 shā zi
sea 大海 dà hǎi
waves 海浪 hǎi làng
parasol 遮阳伞 zhē yáng sǎn
song 歌曲 gē qǔ
album 专辑 zhuān jí
band 乐队 yuè duì
singer-songwriter 创作型歌手 chuàng zuò xíng gē shǒu
live music 现场音乐 xiàn chǎng yīn yuè
gig 演唱会 yǎn chàng huì
cd 激光唱片 jī guāng chàng piàn
dj 唱片骑师 chàng piàn qí shī
vinyl record 黑胶唱片 hēi jiāo chàng piàn
turntable (唱机的)唱盘 (chàng jī de) chàng pán
microphone 麦克风 mài kè fēng
pop 流行乐 liú xíng yuè
rock 摇滚乐 yáo gǔn yuè
rap 说唱乐 shuō chàng yuè
classical 古典乐 gǔ diǎn yuè
folk 乡村乐 xiāng cūn yuè
peking opera 京剧 jīng jù
to play an instrument 演奏乐器 yǎn zòu yuè qì
to sing 唱歌 chàng gē
to listen to music 听音乐 tīng yīn yuè
to go to gigs 去听演唱会 qù tīng yǎn chàng huì
earphones 耳机 ěr jī
headphones 耳机 ěr jī
speakers 扬声器 yáng shēng qì
accordion 手风琴 shǒu fēng qín
acoustic guitar 木吉他 mù jí ta
bass drum 大鼓 dà gǔ
bass guitar 贝斯 bèi si
cello 大提琴 dà tí qín
clarinet 单簧管 dān huáng guǎn
cymbals
double bass 低音提琴 dī yīn tí qín
drum
electric guitar 电吉他 diàn jí ta
flute 长笛 cháng dí
harp 竖琴 shù qín
keyboard 键盘 jiàn pán
mouth organ 口琴 kǒu qín
piano 钢琴 gāng qín
saxophone 萨克斯管 sà kè sī guǎn
trombone 长号 cháng hào
trumpet 小号 xiǎo hào
tuba 大号 dà hào
violin 小提琴 xiǎo tí qín
xylophone 木琴 mù qín
erhu 二胡 èr hú
pipa 琵琶 pí pa
zither 古筝 gǔ zhēng
choir 唱诗班 chàng shī bān
conductor 乐队指挥 yuè duì zhǐ huī
musician 音乐家 yīn yuè jiā
orchestra 管弦乐队 guǎn xián yuè duì
sheet music 乐谱 yuè pǔ
singer 歌手 gē shǒu
photographer 摄影师 shè yǐng shī
photo 照片 zhào piàn
selfie 自拍照 zì pāi zhào
selfie stick 自拍杆 zì pāi gǎn
to take a photo/selfie 拍照/自拍 pāi zhào/zì pāi
to zoom in 拉近镜头 lā jìn jìng tóu
camera lens 相机镜头 xiàng jī jìng tóu
compact camera 数码相机 shù mǎ xiàng jī
drone 无人机 wú rén jī
dslr camera 单反相机 dān fǎn xiàng jī
sd card 记忆卡 jì yì kǎ
tripod 三脚架 sān jiǎo jià
player 游戏者 yóu xì zhě
poker 扑克 pū kè
games console 游戏机 yóu xì jī
game controller 游戏机手柄 yóu xì jī shǒu bǐng
video game 电子游戏 diàn zǐ yóu xì
virtual reality headset 虚拟现实头盔/眼镜 xū nǐ xiàn shí tóu kuī/ yǎn jìng
draughts 国际跳棋 guó jì tiào qí
hand (in cards) 一手牌 yī shǒu pái
to play wán
to roll the dice 掷色子 zhì shǎi zi
to win yíng
to lose shū
board game 棋类游戏 qí lèi yóu xì
bowling 保龄球 bǎo líng qiú
cards 扑克牌 pū kè pái
chess 国际象棋 guó jì xiàng qí
chinese chess 中国象棋 zhōng guó xiàng qí
crossword 填字游戏 tián zì yóu xì
darts 飞镖 fēi biāo
dice 色子 shǎi zi
dominoes 多米诺骨牌游戏 duō mǐ nuò gǔ pái yóu xì
go 围棋 wéi qí
jigsaw puzzle 拼图 pīn tú
mahjong 麻将 má jiàng
handicrafts 手工艺 shǒu gōng yì
artist 艺术家 yì shù jiā
amateur 业余爱好者 yè yú ài hào zhě
dressmaker 裁缝 cái feng
to paint 画画 huà huà
to sketch 素描 sù miáo
to sew 缝纫 féng rèn
to knit 编织 biān zhī
to be creative 创作 chuàng zuò
embroidery 刺绣 cì xiù
jewellery-making 首饰制作 shǒu shì zhì zuò
model-making 模型制作 mó xíng zhì zuò
papercrafts 纸艺 zhǐ yì
pottery 制陶 zhì táo
woodwork 木工 mù gōng
calligraphy 书法 shū fǎ
calligraphy brush 毛笔 máo bǐ
canvas 油画布 yóu huà bù
cross-stitch 十字绣 shí zì xiù
easel 画架 huà jià
ink 墨水 mò shuǐ
oil paint 油画颜料 yóu huà yán liào
paintbrush 画笔 huà bǐ
palette 调色盘 tiáo sè pán
paper-cutting 剪纸 jiǎn zhǐ
pastels 彩色粉笔 cǎi sè fěn bǐ
sketchpad 素描本 sù miáo běn
traditional black ink 墨汁 mò zhī
traditional chinese painting 国画 guó huà
watercolours 水彩 shuǐ cǎi
ball of wool 毛线球 máo xiàn qiú
buttons 扣子 kòu zi
fabric 布料 bù liào
fabric scissors 裁布剪刀 cái bù jiǎn dāo
knitting needles 毛衣针 máo yī zhēn
needle and thread 针线 zhēn xiàn
safety pin 别针 bié zhēn
sewing machine 缝纫机 féng rèn jī
tape measure 卷尺 juǎn chǐ
football pitch 足球场 zú qiú chǎng
centre circle 开球区 kāi qiú qū
penalty box 罚球区 fá qiú qū
goal 球门 qiú mén
tournament 锦标赛 jǐn biāo sài
competition 比赛 bǐ sài
league 联赛 lián sài
champion 冠军 guàn jūn
competitor 竞争对手 jìng zhēng duì shǒu
teammate 队友 duì yǒu
sportsperson 运动员 yùn dòng yuán
coach 教练 jiào liàn
manager 经理 jīng lǐ
match 比赛 bǐ sài
points 比分 bǐ fēn
locker 储物柜 chǔ wù guì
to coach 训练 xùn liàn
to compete 参赛 cān sài
to score 得分 dé fēn
to win yíng
to lose shū
to draw 打平 dǎ píng
changing room 更衣室 gēng yī shì
leisure centre 休闲中心 xiū xián zhōng xīn
medal 奖章 jiǎng zhāng
podium 领奖台 lǐng jiǎng tái
referee 裁判 cái pàn
scoreboard 记分牌 jì fēn pái
showers 淋浴 lín yù
spectators 观众 guān zhòng
stadium 体育场 tǐ yù chǎng
stands 看台 kàn tái
team duì
trophy 奖杯 jiǎng bēi
gym 健身房 jiàn shēn fáng
gym instructor 健身房教练 jiàn shēn fáng jiào liàn
gym membership 健身房会员 jiàn shēn fáng huì yuán
personal trainer 私人教练 sī rén jiào liàn
exercise class 健身课程 jiàn shēn kè chéng
to exercise 锻炼 duàn liàn
to keep fit 健身 jiàn shēn
to go for a run 去跑步 qù pǎo bù
to go to the gym 去健身房 qù jiàn shēn fáng
cross trainer 椭圆机 tuǒ yuán jī
dumbbell 哑铃 yǎ líng
exercise bike 动感单车 dòng gǎn dān chē
gym ball 健身球 jiàn shēn qiú
kettle bell 壶铃 hú líng
rowing machine 划船机 huá chuán jī
skipping rope 跳绳 tiào shéng
treadmill 跑步机 pǎo bù jī
weightlifting bench 卧推椅 wò tuī yǐ
pilates 普拉提 pǔ lā tí
press-ups 俯卧撑 fǔ wò chēng
running 跑步 pǎo bù
sit-ups 仰卧起坐 yǎng wò qǐ zuò
weightlifting 举重 jǔ zhòng
yoga 瑜伽 yú jiā
to play table tennis 打乒乓球 dǎ pīng pāng qiú
to serve 发球 fā qiú
to receive 接球 jiē qiú
to smash 扣球 kòu qiú
to hit the net 下网 xià wǎng
to go off the table 出界 chū jiè
table tennis bat 乒乓球拍 pīng pāng qiú pāi
table tennis net 乒乓球网 pīng pāng qiú wǎng
table tennis table 乒乓球台 pīng pāng qiú tái
layup 上篮 shàng lán
slam dunk 灌篮 guàn lán
free throw 罚球 fá qiú
to play basketball 打篮球 dǎ lán qiú
to catch 接球 jiē qiú
to throw 投球 tóu qiú
to dribble 运球 yùn qiú
to block 拦截 lán jié
to mark a player 盯人 dīng rén
basket 篮筐 lán kuāng
basketball 篮球 lán qiú
basketball court 篮球场 lán qiú chǎng
basketball game 篮球(赛) lán qiú (sài)
basketball player 篮球运动员 lán qiú yùn dòng yuán
basketball shoes 篮球鞋 lán qiú xié
defender 防守球员 fáng shǒu qiú yuán
striker 前锋 qián fēng
substitute 替补 tì bǔ
kick-off 开球 kāi qiú
half-time 半场 bàn chǎng
full-time 全场 quán chǎng
extra time 加时赛 jiā shí sài
injury time 伤停补时 shāng tíng bǔ shí
free kick 任意球 rèn yì qiú
header 头球 tóu qiú
save 救球 jiù qiú
foul 犯规 fàn guī
offside 越位 yuè wèi
penalty 点球 diǎn qiú
penalty box 罚球区 fá qiú qū
to play football 踢足球 tī zú qiú
to kick
to dribble 带球 dài qiú
to tackle 抢断 qiǎng duàn
to pass the ball 传球 chuán qiú
to score a goal 进球 jìn qiú
football 足球 zú qiú
football boots 足球鞋 zú qiú xié
football match 足球(赛) zú qiú (sài)
football pitch 足球场 zú qiú chǎng
football player 足球队员 zú qiú duì yuán
goal 球门 qiú mén
goalkeeper 守门员 shǒu mén yuán
whistle 哨子 shào zi
yellow/red card 黄/红牌 huáng/hóng pái
ace 发球得分 fā qiú dé fēn
serve 发球 fā qiú
backhand 反手 fǎn shǒu
forehand 正手 zhèng shǒu
fault 发球失误 fā qiú shī wù
double fault 双误 shuāng wù
rally 连续对打 liǎn xù duì dǎ
singles 单打 dān dǎ
doubles 双打 shuāng dǎ
top seed 头号种子选手 tóu hào zhǒng zi xuǎn shǒu
to play tennis 打网球 dǎ wǎng qiú
to play badminton/ squash 打羽毛球/壁球 dǎ yǔ máo qiú/bì qiú
to hit 击打 jī dǎ
to serve 发球 fā qiú
to break his/her serve 破发 pò fā
ball boy/girl 球童 qiú tóng
line judge 线审 xiàn shěn
tennis 网球(运动) wǎng qiú (yùn dòng)
tennis ball 网球 wǎng qiú
tennis court 网球场 wǎng qiú chǎng
tennis player 网球运动员 wǎng qiú yùn dòng yuán
tennis racket 网球拍 wǎng qiú pāi
umpire 裁判 cái pàn
umpire’s chair 裁判椅 cái pàn yǐ
badminton 羽毛球(运动) yǔ máo qiú (yùn dòng)
badminton racket 羽毛球拍 yǔ máo qiú pāi
shuttlecock 羽毛球 yǔ máo qiú
squash 壁球(运动) bì qiú (yùn dòng)
squash ball 壁球 bì qiú
squash racket 壁球拍 bì qiú pāi